Insolvensie

Insolvensie is die versamelnaam vir prosesse wat Vrywillige Boedeloorgawe (sekwestrasie) en Likwidasie insluit. Dit word gereguleer en bespreek in die InsolvensieWet no 24 van 1936

Elke proses kan vrywillig of geforseer wees

Ons sal hier verduidelik wat is insolvensie asook om voordele en die proses van Vrywillige Boedeloorgawe te bespreek

Likwidasie is n opsie waar n Maatskappy of besigheid aansoek doen om skuld af te laat skryf

Wanneer jy gesekwestreer is kan jy aansoek doen vir rehabilitasie om weer oor te begin

Gratis Insolvensie advies

Ons bied sedert 1999 gratis advies oor sekwestrasie, likwidasie en rehabiliotasie aan alle Suid Afrikaners

Kontak ons vandag!

“Baie dankie vir julle vinnjige reaksie en hulp”

Gert Jansen, Pretoria

“Opsies en diens is wat ons na gesoek het. Met julle hulp is ons voertuie nie deur die bank teruggevat nie”

Sandra van Rooyen, Boemfontein

“Ek het lank aan n huis terugbetaal wat reeds teruggeneem was, dankie dat julle my skuld kon afskryf”

Mike Muller, Tzaneen

“Ons kon nie vir meer updates en support gevra het nie, dankie dat julle ons gehelp het”

Nicolene Bezuidenhoudt, Clarens

“Nogmaals dankie vir al julle ondersteuning en advies. Ons sal eendag van julle dienste gebruik maak sou ons dinge nie uitwerk nie”

Leonie du Plessis, Hoedspruit

Kontak ons

SkuldberadingInsolvensieVoorkom Bank terugnamesAnder

Wat is Insolvensie?

SkuldvryInsolvensie is die vrywillige oorhandiging van jou boedel (finansiële sake) aan die Hooggeregshof onder die regulasies van die Insolvensiewet 24 van 1936.

Insolvensie is ‘n aansoek gebring in die Hooggeregshof van Suid-Afrika. Gedoen deur ‘n prokureur in samewerking met ‘n advokaat. Namens die skuldenaar wat uiteindelik die skuldenaar (Die applikant) sal toelaat om 80% van sy skuld af te skryf.  Dit word gesien as ‘n laaste uitweg vir n skuldenaar om onder onoorkomelike skuld, wat voortspruit uit omstandighede buite sy/haar beheer, uit te kom.

Insolvensie is dus die proses waardeur ‘n skuldenaar wat insolvent geword het. Iemand wat se finansiële verpligtinge groter is as dié van sy/haar inkomste. Wetlike status van insolvent kan bekom. Om ten einde die voordele van die status te geniet. Die skuldenaar word onthef van enige verdere verpligting om sy/haar skuldeisers te betaal soos bepaal was deur die oorspronklike skuldeiser se ooreenkoms. Asook die skuldeiser se ooreenkoms en eise word tot ‘n einde gebring nadat hulle hul voordeel ontvang vanuit die insolvente boedel.

Wat is die proses vir Insolvensie ?

Evaluering van die kliënt se unieke situasie

 1. In die eerste en belangrikste plek, moet die Insolvensie praktisyn bepaal of die kliënt inderdaad insolvent is. En bepaal of ‘n ander skuld middel as oplossing eerder gebruik kan word. Soos bepaal word deur die Nasionale Kredietwet.  Ons bied ook skuldberading aand en help met eiendomme wat geoormerk is vir balju veilings
 1. Dit word gedoen deur middel van ‘n in-diepte aansoekvorm wat die Insolvensiewet praktisyn voorsien met al die inligting wat hulle nodig het om doeltreffende advies aan kliënte te verskaf.

Die besluit om aansoek te doen is gemaak, wat nou?

 1. Wanneer die kliënt besluit het om voort te gaan met die aansoek, word die prokureur instruksie gegee. Hierdie instruksie sluit indiening van die nodige advertensies in die Staatskoerant. Plasing in ‘n plaaslike koerant geskied ook. Hierin word die kliënt se intensie om te sekwestreer gepubliseer word.  Ook moet ‘n geskikte hof datum vir die aansoek vanaf die hof verkry word.

 2. Die dag wat die advertensie in die media verskyn, val die skuldenaar onder die beskerming van die Insolvensiewet 24 van 1936, wat beteken dat hy/sy word verbied om enige verdere betalings aan krediteure te maak (Met die uitsondering van garneer opdragte)

 3. Ons prokureur sal die vermoënstaat saamstel (Saam met al die ander nodige dokumentasie) van die kliënt.  Onder andere ook die van die totale lys van krediteure met hul presiese totale kapitale skuld op hulle profiel en die voordeel wat hulle kan verwag vanuit die boedel (Tussen 20c tot 25c op die rand soos voorgeskryf deur die Insolvensiewet)
 4. Elkeen van die kliënt se skuldeisers sowel as SARS sal ‘n geregistreerde brief ontvang wat hulle inlig van die kliënt se intensie om te sekwestreer, die datum waarop die geval in die hof aangehoor sal word en die naam en kontak besonderhede van die prokureur wat die saak voor die hof gaan bring.
 5. Die Meester van die Hooggeregshof sowel as die Landdroshof in die distrik waarin jy woon, sal ‘n afskrif van jou verklaring van die skuldenaar se sake ontvang wat hulle beskikbaar sal stel aan jou krediteure vir inspeksie, vir ‘n tydperk van twee weke (14 dae).
 • Op die dag wat die saak in die hof verskyn

 1. Weens die feit dat sekwestrasie ‘n hoë hof aansoek is, sal ‘n advokaat verskyn in die hof namens jou. Daar is geen rede vir jou om in die hof te verskyn nie.
 2. Wanneer jou saak  aangehoor was in die hof, sal die Prokureur u kontak om u in te lig van die resultate. Met ander woorde, of die aansoek toegestaan was ​​of afgekeur is.
 • Nadat die aansoek toegestaan ​​is

 1. Sal u ‘n afskrif ontvang van die Insolvensie -bevelvanaf die prokureur, wat deur die hof verskaf word, wat jy dan aan enige krediteur kan stuur as bewys van jou suksesvolle sekwestrasie.
 2. U, die kliënt sal nou aan die kurator (Gewoonlik deur die prokureur) die fondse moet gee wat nodig is om die voordeel aan die skuldeisers te versprei. Die kliënt kan die prokureur versoek om te onderhandel namens hom/haar, met die kurator, om die bedrag wat verskuldig is af te betaal oor ‘n tydperk van tussen 12 en 24 maande.  Of die klient kan in volle vereffening van die saak die hele bedrag verskuldig aan die krediteure in een kontant bedrag te betaal.
 3. In die geval waar geen van hierdie opsies beskikbaar is nie, of deur die kurator aanvaar word nie, sal ‘n afslaer aangestel word om die kliënt se bates op te veil om sodoende die bedrag te verhaal wat die skuldeisers toekom.
 4. Die hof sal ‘n kurator aanstel, wat namens jou die finansiële sake van die sekwestrasie sal hanteer.
 5. U kurator sal (In ooreenstemming met die regulasies van die Insolvensiewet) die voordeel versprei aan krediteure, soos uiteengesit deur die dokumentasie van die sekwestrasie aansoek.

 

 • Wanneer alle krediteure se eise vereffen is

 • Sal die kurator die kliënt met ‘n dokument, wat verklaar dat alle aspekte met betrekking tot die sekwestrasie bevredigend afgehandel is, verskaf.
 1. Hierdie dokument sal die kliënt toestemming gee om aansoek te doen vir rehabilitasie.

Die hele proses kan tot 34 maande neem, alhoewel dit in sommige gevalle binne so min as 18 maande afgehandel kan word. Alle aspekte is afhanklik van jou unieke persoonlike omstandighede.

Wat is die kostes verbonde aan Insolvensie?

Stop beslagleggings van jou eiendomn aanvang fooi van tussen R5000 en R15000 (afhangende van u unieke situasie) om met n sekwestrasie te begin.  Ander fooie wat van toepassing is op die sekwestrasie proses byvoorbeeld advokaat en kurator fooie sal by die voordeel vir krediteure ingesluit word.  Hierdie fooie word dan af betaalbaar is oor die bedinge tydperk van tussen 12 en 30 maande.

Insolvensie en vaste eiendom (Huise)

Indien u eiendom reeds vir n veiling geskeduleer is, is dit baie belangrik dat u die proses so spoedig moontlik aan die gang sit.  Sodra die boedeloorgawe in die Staatskoerant gepubliseer word, word alle geregtelike stappe gestaak.

‘n Waardasie word gedoen op die eiendom.  Ons sal vir u n waardasie dokument voorsien en op gronde daarvan doen ‘n geswore waardeerder ‘n waardasie op die eiendom.  Verbeteringe wat u aangebring het aan die eiendom word alles op die waardasie volledig uiteengesit.

Die Kurator wat deur die Meester van die Hooggeregshof aangestel is, probeer eers die eiendom uit die hand bemark. Met ander woorde hulle gee agente opdrag om die eiendom te verkoop.  Ons agente sal u skakel en afsprake maak soos met ‘n gewone koop en verkoop van ‘n eiendom.  Hierdie agente wat ons gebruik is baie professioneel en sal u altyd in ag neem.

Hoe lank kan ek nog in my huis bly?

U sal nog vir ten minste drie tot 4 maande in die huis kan aanbly.  Sodra die Kurator aangestel is, sal sy/hy met u verdere reëlings tref.  U sal egter steeds die water en elektrisiteit moet betaal.

Die Kurator sal u ten minste 30 dae kennis gee om die eiendom te ontruim.  Dit sal nie raadsaam wees om voor die tyd uit te trek nie.  ‘n eiendom verkoop baie makliker as daar nog mense in woon.  U kyk ook ter selfde tyd na die eiendom sodat plunderaars nie die helfte van die huis wegdra nie anders moet die Kurator wagte daar plaas. Welke onnodige uitgawes vir die insolvente boedel.

Indien die eiendom verkoop word vir minder as die uitstaande verband sal u NIE aanspreeklik gehou word vir die verskil nie.  Dit gebeur ongelukkig deesdae baie dat die huis se verband bv R1mil is en die eiendom verkoop word vir R800’000.  Die R200’000 word afgeskryf en nie een van die ander skuldeisers ontvang enige geld nie.  Hulle kan u ook nie aanspreeklik hou vir enige betalings nie, want u is gesekwestreer.

Voorkom Balju VeilingsDie ander positiewe ding van die huis is – u word glad nie meer bemoei met die koper se doen en late nie.  Met ander woorde dit is nie meer vir u belangrik of die koper ‘n lening kry of nie. Of die koper waarborge gelewer het nie.  Die transaksie word alles deur die Kurator behartig.

DIT IS BELANGRIK OM TE WEET DAT INDIEN U ‘N EIENDOM, ROEREND OF ONROEREND HET – DAAR NIE ‘N BOEDELOORGAWE GEDOEN KAN WORD EN DIE EIENDOM UITGELAAT WORD NIE.  DIE EIENDOM IS ‘N BOEDEL BATE EN MOET ONS ONGELUKKIG DAARMEE HANDEL.

Insolvensie as jy nie n huis besit nie

Suid Afrikaanse Hof reëls bepaal tans dat daar ‘n 20c tot 25c voordeel op die Rand vir krediteure moet wees.

Bv. Indien u FNB R1 skuld, moet hulle 20c kry.  Indien u totale skuld dus R50’000 is sal u R24’500.00 terug betaal wat ook regskoste insluit.

By hierdie bedrag is daar reeds vasgestelde kostes by bereken wat beteken dat u nie op ‘n stadium verras gaan word met ekstra Prokureur en Kurator kostes nie.

Die wonderlikste deel van die sekwestrasie is dat die bedrag wat u terug betaal GEEN RENTE beloop nie. U kan u reel om hierdie bedrag tussen 12 en 18 maande aan die Kurator terug te betaal.

Om die voordeel vir krediteure te genereer stuur ons ‘n lys van roerende bates aan u, wat u dan so volledig as moontlik vir ons moet invul.

Ons stuur daardie lys na ons waardeerders waarna hul dan u meubels waardeer.  InsolSure waarborg ook dat u meubels NIE VERWYDER SAL WORD NIE.

Verder stuur ook vir u n koopkontrak waarin u die meubels “terugkoop”

Getroud, geskei, binne gemeenskap, buite gemeenskap???

Indien u binne gemeenskap van goedere getroud is, beteken dit dat u en u eggenoot gesekwestreer word, omdat dit een gesamentlike boedel is.

Sou u buite gemeenskap van goedere getroud is sal daar net die een party wat sekwestreer MAAR indien albei finansiële probleme ondervind moet ons twee sekwestrasies doen.

Dit gaan ongelukkig dan dubbel kostes wees omdat dit twee aparte aansoeke is.

WAT GEBEUR MET DIE VOERTUIG?

Indien u voertuig op huurkoop is:  Die Hof reëls bepaal dat die bankinstelling die voertuig op enige tydstip mag terug neem.  Indien u enige reëlings met die bankinstelling aangaande u voertuig wil tref, moet u dit doen voor die sekwestrasie proses begin en dit met u Kurator opneem nadat die sekwestrasie toegestaan is.  Daar is sommige instansies wat glad nie reëlings tref nie.

As u voertuig op bruikhuur is:  ‘n Voertuig op bruikhuur van buite die sekwestrasie is redelik veilig, solank die paaiemente stiptelik betaal word en die voertuig op versekering is.

Die voertuig is nie op u naam nie:  Indien u voertuig reeds afbetaal is, vorm dit deel van die lys van roerende bates.  U sal egter steeds nie die voertuig verloor nie.

Wat is die voordele van sekwestrasie?

 • Jy bevry jouself van 80% van jou skuld, en die res van die bedrag verskuldig aan krediteure sal nie onderworpe wees aan addisionele  rente nie.  Dit plaas ‘n hou op buitensporige rente op die kapitale bedrae en maak terugbetalings meer hanteerbaar, wat jou die vermoë gee om jou finansiële lewe opnuut te herbou.
 • Regs verrigtinge wat deur jou krediteure, hul prokureurs en/of hul skuld versamelaars aanhangend gemaak is, sal ophou geplaas word. Sodra die sekwestrasiebevel toegestaan ​​is deur die Hooggeregshof sal hulle moet wag vir die hof se aangestelde kurator om hul regmatige skuldeiser voordeel te verkry.
 • Teistering deur skuldeisers word  geminimaliseer (indien nie uitgeskakel nie) want dit word verwys na die prokureur wat jou saak  hanteer.
 • Jou toekomstige inkomste is beskerm deur die voorkoming van skuldeisers om garneer bevele op jou salaris te plaas en/of bevry jou van garneer bevele alreeds in werking op jou inkomste.
 • U betaling van jou skuldeiser se voordeel (Die oorblywende 20% van jou kapitale skuld) en die koste van die aansoek is dikwels ‘n derde, of minder, in maandelikse premies as wat jy betaal het aan krediteure, wat jou die geleentheid bied om die finansiële verpligtinge van jou dag-tot-dag uitgawes met meer gemak te bestuur.
 • Die betaling van jou skuldeiser se voordeel is nie onderhewig aan enige vorm van rente nie en dus plaas dit ‘n definitiewe eind datum op jou finansiële worsteling.
 • Oorspronklike skuldeiser ooreenkomste kan nietig verklaar word en die skuldeiser se verhouding met die skuldenaar sal tot ‘n einde   gebring word, sonder bykomende rente of verborge kostes hefbaar ingevolge die oorspronklike ooreenkoms.

Wat is die nadele van sekwestrasie?

 •         Jy sal nie in staat wees om as ‘n lid van ‘n beslote korporasie of as ‘n direkteur van ‘n maatskappy op te tree nie.
 •         Jou krediet rekord by die krediet buro sal ‘n insolvente status toon, wat sal verhoed dat jy verdere krediet kan aangaan totdat jy  gerehabiliteer is (Vir meer inligting sien Rehabilitasie)
 •         Sommige hoë finansiële posisies mag nadelig beïnvloed word en moet dubbel gekontroleer word deur jou maatskappy se beleid en prosedures na te gaan.  As jy onseker is kan jy enige van ons insolvensie praktisyne kontak vir meer inligting. Let asseblief op daarna         dat geen werkgewer gekontak sal word aangaande jou sekwestrasie nie omdat sekwestrasie ‘n persoonlike aangeleentheid is.

Skuldberading

Skuldberading sal jou bates beskerm teen beslaglegging. Ons is NCR geregistreerde skuldberaders en sal jou help om jou skuld-las elke maand te verlig

Skuldberading

Insolvensie

Sekwestrasie, Vrywillige boedeloorgawe en Likwidasie sal tot 80% van jou skuld afskryf. Rehabiliteer dan om skoon te begin – Skuldvry

insolvensie

Beslaglegging

Staar jy balju veilings en beslaglegging in die gesig? Ons sal jou opsies gee en gratis advies gee om bank terugnames en veilings te stop en of te voorkom

voorkom bank terugnames